„Език свещен на моите деди…“ – да подкрепим изучаването на българския език в неделните училища зад граница“

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на тема: „Език свещен на моите деди…“ – да подкрепим изучаването на българския език в неделните училища зад граница“. Тя е за децата в неделните училища на българските общности в чужбина.
Чрез тази тема за българския език, насочена към младите поколения българи зад граница, Фондът цели да опазим езикът ни, който е богат по звучност, по изразителност и по енергия; да го обичаме и да го запазим, като едно от най-скъпите наследства, завещани ни от нашите предци. Хилядолетната му история е ярко доказателство за неговата жизненост и устойчивост.

С тази сесия Фондът се стреми да накара младите хора да говорят българския език, да четат на български, да го разбират и не на последно място да създават творби на български.

Максимален размер на финансиране за един проект: до 5 000 лв.
Фондът предоставя финансова подкрепа в размер до 80% от общия бюджет на съответния проект.
Общ размер на финансовите средства за спечелилите проекти по сесията: 30000 лв.

 

Допустимост:
• Кандидатите да са в списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2023 – 2024, утвърдена със заповед РД09-3852/24.11.2023 г. на министъра на образованието и науката.
• Възрастова граница на участниците в проектите – от 6 до 18 години.
• Участието на децата следва да бъде безплатно.

 

Недопустимост на проектите:
• Не се подпомагат проекти, когато са подадени от физически лица, еднолични търговци и търговски дружества.
• Проекти, по които кандидатстващите организации извършват стопанска и/или икономическа дейност.
• Не се разглеждат проекти на кандидати, получили финансова подкрепа от Фонда по друг проект в рамките на календарната година.
• Не се разглеждат проекти на кандидати, получили финансова подкрепа и не изпълнили задълженията си по предходни договори, сключени с НДФ „13 века България“.
• Проекти с липсващи и/или непълни документи.
• Проекти, които нарушават човешките права или подбуждат към дискриминация.
• Проекти, които вече са реализирани и са приключили.
• Проекти, които ще бъдат реализирани и отчетени за срок по-дълъг от 31.12.2024 г.
• Разходи на кандидатстващия проект за дейност, която не е свързана пряко с целта на проекта.
• Разходи по кандидатстващия проект за дейност, която е свързана с политически партии, включително партийни мероприятия с участието на представители на политически партии.

 

Краен срок за подаване на документите: 15.05.2024 г.
Документите се подават по електронен път на e-mail: ezik_bg@fund13veka.bg

Пълната информация за правилата за участие в сесията, формулярът на Заявлението за спомоществователство на проект и Декларация Обр.1 са публикувани на интернет страницата на Фонда www.fund13veka.bg

 

За допълнителна информация
Десислава Петкова – „Експерт дарителска дейност и проекти“
моб. 0884 088 860
e-mail: d.petkova@fund13veka.bg

Категория
Aктуални Тематични Сесии, Актуално