д-р Ивалина Трендафилова

„Вярвам, че науката е ключът към решението на глобални проблеми, като опазването на околната среда и човешкото здраве, а инициативата на Национален дарителски фонд „13 века България“ дава възможност на младите хора да разгърнат потенциала си и да продължат кариерното си развитие и академично израстване.“

нанонауки и нанотехнологии
Пост-докторантска специализация (1 януари 2019 – 31 март 2020), Национален институт по химия, Любляна, Словения

Бакалавър, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София

Магистър „Медицинска химия“, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София

Доктор, Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН, София

Автор на десетки научни публикации в сферата на нанонауките и нанотехнологиите

Ръководител на проекти за разработване на нови нанокомпозитни системи и нови доставящи системи за биофлавоноиди

Носител на награди и отличия, сред които и Наградата на млад учен „Проф. Марин Дринов“, научно направление „Нанонауки, нови материали и технологии“, София, България, 2019