ДЕКЛАРАЦИЯ

за информираност при обработване на лични данни

на основание чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета

(декларацията се изготвя в два оригинални екземпляра, един за субекта на данните и един за Администратора)

 

Декларирам, че ми е предоставена следната информация в момента на получаване на личните ми данни от Администратора НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“, регламентиран със Закон за Националния дарителски фонд „13 века България“ (обн. ДВ бр. 12 от 9 февруари 2001 г.), със седалище в гр. София, СО, р-н „Лозенец“, пл. „Проф. Васил Геров“ №1, с Код по Булстат 000675001.

 

 1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
 2. Данни, които идентифицират Администратора и координатите за връзка с него, и когато е приложимо, тези на представителя на Администратора:

НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“, регламентирано със Закон за Националния дарителски фонд „13 века България“ (обн. ДВ бр. 12 от 9 февруари 2001 г.), със седалище в гр. София, СО, р-н „Лозенец“, пл. „Проф. Васил Геров“ №1, с Код по Булстат 000675001.

 1. Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните, когато е приложимо:

Длъжностно лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт на НДФ „13 века България“, info@fond13veka.org.

 1. Личните ми данни ще бъдат обработвани за следните цели на следното правно основание: С цел упражняване на трудовите и социални права.
 2. Законните интереси на Администратора (само когато обработването се извършва на основание чл. 6, пар. 1, б е) от Регламента): Сключване на договор.
 3. Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива:

Известно ми е, че личните ми данни могат да бъдат предоставени на следните категории получатели:

 1. Обработващи лични данни от името на Администратора;
 2. Следните държавни органи: НОИ, НАП, при спазване на действащото законодателство, с цел изпълнение на законови изисквания;
 3. Други държавни органи, които в рамките на своята компетентност извършват проверки и/ или изискват информация и имат съгласно закона правомощия да получават лични данни при такива проверки и/или искания, като например: Съдебните органи, органите на Прокуратурата и досъдебното производство, НАП, Комисия за защита на личните данни.
 4. Информиран съм, че данните ми няма да бъдат предоставяни на лица извън територията на Европейския съюз (ако е трета държава или международна организация – да се посочи намерението и адекватното ниво на защита (чл. 13, т.1, б. „е“): Подробно описани в раздел III, от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“, публикувани на официалната интернет страница на НДФ „13 века България“.

 

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 2. Срок, за който ще се съхраняват личните ми данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок: са подробно описани в раздел III, от „ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“, публикувани на официалната интернет страница на НДФ „13 века България“.
 3. Информиран съм, че имам право на достъп до личните си данни, да искам данните ми да бъдат коригирани или изтрити, да искам обработването на данните ми да бъде ограничено и да възразя срещу определен начин на обработване на личните ми данни, право на преносимост на данните, когато това е приложимо, право да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, право на жалба до надзорен орган (Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: https://www.cpdp.bg/) и на ефективна съдебна защита срещу надзорния орган, срещу  Администратора и обработващия, както и право на обезщетение и отговорност за вредите, които биха ми били причинени при незаконосъобразно обработване на личните ми данни.
 4. Когато основанието за обработване на личните ми данни е съгласието ми, съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време. Оттеглянето може да бъде извършено писмено, на адреса на Фонда гр. София, СО, р-н „Лозенец“, пл. „Проф. Васил Геров“ №1, или на електронната поща на Администратора: info@fond13veka.org или ndf_13@abv.bg.

Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването преди оттеглянето.

 

Информиран съм, че е възможно след оттегляне на даденото съгласие обработването на личните ми данни да продължи на друго правно основание, ако и доколкото това е позволено от Общия регламент за защита на личните данни, и че в такъв случай следва да бъда допълнително информиран за това.

 1. Информиран съм, че предоставянето на личните ми данни е задължително или договорно изискване, изискване, необходимо за сключването на договор.
 2. Информиран съм, че данните ми няма да бъдат използвани за вземане

на решение на база автоматизирано обработване/профилиране.

 1. Информиран съм, че ако администраторът възнамерява по-нататък да обработва данните ми за цел, различна от целта, посочена по-горе, за която са събрани, той е длъжен да ми предостави информация за тази друга цел, както и всякаква друга необходима информация съгласно категориите информация, посочени по-горе.

Информиран съм, че в случай на възникване на всякакви въпроси, мога да се обърна към администратора на електронна поща: info@fond13veka.org или ndf_13@abv.bg, или на адрес: гр. София, СО, р-н „Лозенец“, пл. „Проф. Васил Геров“ №1.