Honorary Crest

Awarded the ‘13 Centuries of Bulgaria’ Honorary Crest:

Georgi Yordanov
Tsanko Zhivkov
Sergi Gyoshev
Kin Stoyanov
Tosho Peykov
Prof. Stefan Danailov
Prof. Greddy Assa
Maria Staykov
Zlatko Paunov
Prof. Vasil Gerov
Dimitar Kazakov
Assoc. Prof. Georgi Lozanov
Dimitar Korudzhiev
Acad. Vera Mutafchieva
Deyan Enev
Georgi Velichkov
Prof. Boyan Biolchev, Dr Habil.
Prof. Miglena Nikolchina
Lyuben Petkov
Prof. Cleo Protohristova

Tryavna National Secondary School of Applied Arts, Tryavna

Buigarian Forum of Bisiness Leaders

Prof. Ph. D. Vera Gancheva

Tsvetana Tsanova

Anastasia Toleva

Eng. Raina Stefceva 

Tsanko Lavrenov Secondary School of Arts, Plovdiv

Victoria Vassilenko

Assoc. Prof. Mihail Maleev