Honorary Crest

Awarded the ‘13 Centuries of Bulgaria’ Honorary Crest:

Georgi Yordanov
Tsanko Zhivkov
Sergi Gyoshev
Kin Stoyanov
Tosho Peykov
Prof. Stefan Danailov
Prof. Greddy Assa
Maria Staykov
Zlatko Paunov
Prof. Vasil Gerov
Dimitar Kazakov
Assoc. Prof. Georgi Lozanov
Dimitar Korudzhiev
Acad. Vera Mutafchieva
Deyan Enev
Georgi Velichkov
Prof. Boyan Biolchev, Dr Habil.
Prof. Miglena Nikolchina
Lyuben Petkov
Prof. Cleo Protohristova