ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ЗАПИТВАНЕ

за предоставяне на Оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

 

Възложител: Национален дарителски фонд „13 века България“, със седалище: гр. София, пл. „Проф. Васил Геров“ №1.

 • Лице за контакт- арх. Георги Цветков – Експерт ССПИ
 • Инж. Весела Карадимитрова – Експерт ССПИ

Телефон: 0877971503; 0879210006

E-mail: info@fund13veka.bg

Обект на обществената поръчка (ОП): Доставка

Предмет: Доставка на активна нетна електрическа енергия по свободно договорени цени за имоти собственост на НДФ „13 века България“:

 • Обект София, бул. Цариградско шосе 41, ап. 4
 • Обект София, ул. Родопски извор 60 вх. А, ап. 18
 • Обект София, ул. Родопски извор 60 вх. А, ап. 1
 • Обект София, ул. Родопски извор 60, Офис №1
 • Обект София, ул. Дунав 3Б, ап. 11
 • Обект София, ул. Милин камък 14, ап. 21
 • Обект София, пл. проф. Васил Геров 1
 • Обект Самоков, ул. Княз Дондуков 11 – Сарафска къща
 • Обект Самоков, ул. Княз Дондуков 11 – Сарафска къща
 • Обект Трявна, ул. Петко Рачев Славейков 47 – Галерия „Гъбенски“
 • Обект Сливен, ул. Искър 4 – ЕК „Хаджи–Данчови къщи“ – 1
 • Обект Сливен, ул. Искър 4 – ЕК „Хаджи–Данчовикъщи“ – 2
 • Обект Сливен, ул. Искър 4 – ЕК „Хаджи–Данчовикъщи“ – 3

 

Прогнозната стойност е в размер до 100 лева фиксирана цена за МВтЧ, без включено ДДС.

Критерии за възлагане: Най-ниска цена;

Място на изпълнение: В обектите собственост на НДФ „13 века България“ за които се доставя активна нетна електрическа енергия.

Срок за изпълнение: 1 година от датата на сключване на договора.

Условия: Предложената и договорена цена не подлежи на промяна за срока на действие на сключения договор.

 

Офертите се предоставят в запечатан плик в срок до 17.00 часа на 01.03.2021 г. на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1.

 

НДФ „13 века България“ не приема за участие в поръчката и връща на участниците незабавно оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или с нарушена цялост на плика.

 

Офертите ще бъдат отворени на 04.03.2021 г. в 13.00 часа на горепосочения адрес.

 

С избрания изпълнител ще се сключи писмен договор на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: Доставка на активна нетна електрическа енергия по свободно договорени цени за имоти собственост на НДФ „13 века България“.