Политика за поверителност

  1. Администратор на лични данни

Национален дарителски фонд „13 века България“ е юридическо лице, регламентирано със Закон за Националния дарителски фонд „13 века България“, със седалище в град София, р-н „Лозенец“, пл. „Проф. Васил Геров“, №1, с Код по Булстат 000675001, представляван от изпълнителен директор.

Контакт:

тел.+35929634976; 9630471; 9630427  E-mail: info@fond13veka.org

Длъжностно лице по защита на личните данни е главният юрисконсулт на Фонда

Контакт:

тел. 02 963 04 27 e-mail: m.georgieva@fond13veka.org

Фондът обработва лични данни във връзка със своята дейност и сам определя целите и средствата за обработването им. В този случай НДФ „13 века България“ действа като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679.

Като администратор на лични данни, при обработването им Фондът спазва принципите за защита на личните данни, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и законодателството на Европейския съюз и Република България.

  1. Физически лица, чийто лични данни се обработват от Фонда.

Във връзка със своята дейност, НДФ „13 века България“ регулярно обработва лични данни на своите служители, бенефициенти, контрагенти, изпълнители по определени облигационни правоотношения, както и на всички други групи физически лица, с които Администраторът влиза в отношения при осъществяването на дейността си. По отношение на бенефициенти, контрагенти, изпълнители по определени облигационни правоотношения, както и на всички други групи физически лица се обработват следните лични данни: три имена, адрес – за кореспонденция, телефон, електронна поща, ЕГН.

  1. Цели на обработването.

Личните данни на лицата, се обработват с цел изпълнение на сключени договори, включително преддоговорни отношения и допълнителните задължения, които възникват.

  1. Правно основание за обработването на лични данни.

Правното основание, на което се обработват личните данни, са договорите и преддоговорните отношения (чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Регламента). Обработването на лични данни започва от момента, в който възникне основание за сключване на договор.

От първия момент, в който това е възможно, на конкретното физическо лице се предоставя писмен документ – декларация за информираност, в който се предоставят данните на Фонда като Администратор на лични данни, основните права на клиента като Субект на данни и др., съгласно чл. 13 от Регламента. Информацията е достъпна на интернет страницата на НДФ „13 века България“.

Поначало Фондът не обработва лични данни, които не са получени от самия субект. Ако все пак е налице такъв случай, то, при условията на чл. 14 от Регламента, се предоставя информацията съгласно същия член.

Ако обстоятелствата налагат личните данни да бъдат използвани за други цели, това може да бъде направено само след изричното писмено съгласие на конкретното физическо лице във формата на декларация, отговаряща на изискванията на чл. 7 от Регламента. Същото може да бъде оттеглено по всяко време също толкова лесно, колкото може да бъде дадено. Това право изрично се посочва на съответното лице. Съгласието следва да бъде свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено заявено. Ако данните се обработват за няколко отделни цели, съгласието се дава за всяка отделна цел, като на субекта се предоставя възможност да даде съгласие само за някои от тях.

Не се обработват специални категории лични данни.

  1. На кого се предават или разкриват личните данни

Регулярно предаване на лични данни на трети страни не се извършва. Фондът не ползва сървъри, които се намират в страни извън ЕС. НДФ „13 века България“ не ползва софтуер, който предава информация, включително лични данни,  в страни извън ЕС. Възлагането на дейност на обработващ лични данни (например, счетоводител, IT специалист) не е предаване на трети страни. За тях се прилагат специалните правила, посочени в съответните нормативни и поднормативни актове.

В съответствие с действащото законодателство, когато това се изисква, могат да бъдат предавани данни на компетентни държавни органи.

  1. Срок на съхранение на личните данни.

Личните данни се съхраняват на хартиен, технически и/или електронен носител, за времето, необходимо за изпълнение на права, правни задължения на Фонда и/или нормалното му функциониране. Събирането, обработването и съхраняването на лични данни в регистрите на НДФ „13 века България“ се извършва на хартиен, технически и/или електронен носител по централизиран и/или разпределен способ в помещения, съобразно с предвидените мерки за защита и оценката на подходящото ниво на сигурност на съответния регистър и в съответствие с Номенклатурата на делата на Фонда.

7.Сигурност на личните данни.

Фондът приема специална процедура/план за действие при нарушение на сигурността на личните данни и незабавно уведомяване на надзорния орган Комисията за защита на личните данни, когато това е приложимо.

  1. Права на субектите на данните.

Субектите на данните имат следните права:

Право на информация;

Право на достъп;

Право на коригиране;

Право на изтриване („Да бъдеш забравен“);

Право на ограничаване на обработването;

Право на преносимост на данните;

Право на възраждане;

Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизираното обработване;

Право на жалба до надзорен орган и на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган;

Право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни;

Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди.

Нищо не може да се счита за ограничаващо правата на субекта на лични данни, които са му предоставени от Регламента или друг нормативен акт.

Всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, ако счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на Регламента.

Надзорен орган в Република България е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), с адрес: гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: https://www.cpdp.bg/.

  1. Защита на личните данни.

Фондът организира и предприема мерки за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, от изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване на лични данни. Предприеманите мерки са съобразени със съвременните технологични достижения и рисковете, свързани с естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Администраторът прилага адекватна защита на личните данни, която включва: физическа защита; персонална защита; документална защита; защита на автоматизирани информационни системи и мрежи; криптографска защита; други мерки.

 

Промени в политиката за поверителност

НДФ „13 века България“ си запазва правото да променя политиката си за поверителност.

 

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, можете да се запознаете с новата Политика на поверителност и новата Политика на бисквитките (“cookies”) на Национален дарителски фонд „13 века България“. Можете да продължите да ползвате нашия уебсайт без да променяте настройките си, получавайки всички бисквитки , които сайтът използва, или можете да промените своите настройки за бисквитки по всяко време. От Вас зависи. Моля, запознайте се с нашите политики, като кликнете на всяка от тях.

 

Политика относно бисквитките

Какво са бисквитки?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Как използваме бисквитки?

Analytics бисквитки: Тези бисквитки събират информация относно движението на потребителите по сайта и как те достигат отделните страници. Това е с цел събиране на информация за общите посещения на определени страници, което ни показва, коя е най-четената информация. Обикновено тази функционалност се предоставя от трети страни, чрез техните услуги. Вие може да се откажете от събирането на такава информация чрез:

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Бисквитки за социалните медии: Услуги предоставяни от трети страни като: Споделяне в социалните медии/мрежи, гледане на видео и други, често използват бисквитки. Можете да прочетете за политиката на поверителност и как третират бисквитките на сайтовете на съответна услуга по-долу:

Facebook:https://www.facebook.com/policy.php

Twitter:https://twitter.com/privacy

Google:https://www.google.com/policies/privacy/

You Tube:https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

Linked In:https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Как да управляваме бисквитките?

Може да управлявате и/или триете бисквитки по ваше желание – за повече информация разгледайте aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, който вече са записани на вашия компютър и можете да настроите повечето браузъри да не позволяват записване на нови. Имайте предвид, че ако направите това може да се наложи ръчно да избирате, някой настройки всеки път когато посетите дадена страница, както и че някой услуги и функционалности може да не работят.