Обяви

Обяви

НДФ „13 века България“ е юридическо лице със седалище София. Създаден със Закона за Националния дарителски фонд „13 века България“, Обн. ДВ. бр.12 от 9 февруари 2001 г., посл. изм. ДВ. бр.100 от 20 декември 2019 г.

НДФ „13 века България“ търси да назначи главен счетоводител на 8 (осем) часов работен ден, на срочен трудов договор – по заместване, за по-продължителен срок.

I.Основни отговорности:

 1. Организира, планира, ръководи и контролира цялостната финансово-счетоводна дейност на Фонда и разпределя задачите между служителите в счетоводството, в съответствие с разпоредбите на Закона за НДФ „13 века България“, Закона за счетоводството, НСС, данъчното и осигурителното законодателство и действащата нормативна уредба в Република България.
 2. Извършва  годишно счетоводно приключване, съставя и подписва годишния финансов отчет за одитиращото дружество и отчета за дейността на фонда за НСИ.
 3. Анализира резултатите от счетоводните операции и записвания и организира инвентаризацията на активите и пасивите на Фонда.
 4. Осигурява и контролира пълното и точно отчитане на паричните средства и отразява своевременно движението им в счетоводните документи.
 5. Проверява и подписва банкови и касови документи, счетоводни отчети и др., съгласно нормативните изисквания.
 6. Подготвя документи и справки, във връзка с дейността на външни контролни органи при възложени проверки, нормативни ревизии, годишни финансови одити, съобразно изискваните срокове.
 7. Отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в Закона за счетоводството ред.
 8. Участва в изготвянето на становища, критерии, прогнози, вътрешно-нормативни документи и годишния план за работата на Фонда, включително подготвя доклади и справки за Управителния съвет на Фонда.
 9. Организира аналитичното проследяване и контрола върху средствата по целевите дарителски партиди.
 10. Работа с електронен подпис.
 11. Добро познаване на счетоводните стандарти, данъчното и трудово законодателство, а в процеса на работа – на всички вътрешно-нормативни документи, утвърдени от УС на Фонда.

II.Изисквания:

Образование – висше икономическо, степен магистър, „Счетоводство и контрол“, „Счетоводна отчетност“, „Финанси“.

Работата със счетоводен софтуер Конто и Рефлекс е с предимство.

Компютърна грамотност – Microsoft Office; Excel, Internet.

Минимум 10 години трудов стаж като главен счетоводител или оперативен счетоводител.

Умения за работа в екип, отговорност, инициативност, комуникативност, лоялност.

 

Моля изпращайте Вашите кандидатури на имейл: info@fund13veka.bg

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за събеседване.