Обяви

Обяви

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем посочения по-долу недвижим имот собственост на НДФ „13 века България“, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока наемна цена, както следва:

Подземен гараж №3 със застроена площ 17,50 /седемнадесет и 0,50/ кв. м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.1932.731, с административен адрес ул. „Родопски извор“ №60, гр. София, при съседи: подземна улица, подземен гараж №4, жилищен блок и гараж №2.

Срок за отдаване под наем: две години.

Наемна цена: не по-ниска от 100 лв.

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 29.01.2021 г. на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда –

e-mail: info@fund13veka.bg.

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем посочените по-долу недвижими имоти собственост на НДФ „13 века България“, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“, при критерий-предложена най-висока наемна цена, както следва:

1.1. Офис 1 А, ет. 1, със застроена площ от 253 /двеста петдесет и три/ кв. м., състоящ се от фоайе, девет работни помещения, коридор, кухненски бокс, стая за чистачка, помещение за архив и две санитарни помещения, находящ се на първия етаж в сградата на ул. „Родопски извор“ №60, гр. София, при съседи от изток, север и юг – двор, от запад – хотел.

Срок отдаване под наем: две години.

Наемна цена: не по-ниска от 1800 лв.

1.2. Подземен гараж №53 със застроена площ 19,62 /деветнадесет и 0,62/ кв. м., находящ се на ул. „Родопски извор“ №60, гр. София, при съседи, от изток  подземен гараж № 54, от запад подземен гараж №52, от юг подземна улица, от север подпорна стена.

Срок за отдаване под наем: две години.

Наемна цена: не по-ниска от 108 лв.

1.3. Подземен гараж №54 със застроена площ 19,97 /деветнадесет и 0,97/ кв. м., находящ се на ул. „Родопски извор“ №60, гр. София, при съседи, от изток подземен гараж №55, от запад подземен гараж №53, от юг подземна улица, от север подпорна стена.

Срок за отдаване под наем: две години.

Наемна цена: не по-ниска от 109 лв.

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 15.01.2021 г. на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда –

e-mail: info@fund13veka.bg