Обяви

Обяви

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем недвижим имот, собственост на НДФ „13 века България“, а именно Апартамент №1, находящ се в гр. София, ул. „Оборище“ №1, във вход Б, на първи надпартерен (втори надземен) етаж, със застроена площ на апартамента по документи за собственост от 146.38 кв. м., състоящ се от 4 стаи, хол, кухня и сервизни помещения, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока наемна цена.

Наемна цена: не по-ниска от 1 500 (хиляда и петстотин) евро, с включено ДДС.

Срок за отдаване под наем: две години.

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 21.12.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда – e-mail: info@fund13veka.bg

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за продажба следния свой собствен недвижим имот, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока цена.

Данни за имота:

Апартамент №4, със застроена площ, по документ за собственост, от 94 квадратни метра, с таван и мазе, заедно с 14,70 % идеални части от дворното място, което съгласно нотариалния акт е с площ 371 кв. м., а по скица площта е 378 кв. м.

Имотът е с административен адрес: гр. София, кв. Яворов, бул. Цариградско шосе 41 и е ситуиран на етаж 2 в пет етажна жилищна сграда.

Първоначална  цена: Не по-ниска от 193 000 (сто деветдесет и три хиляди) Евро с включено ДДС или левовата равностойност, изчислена по фиксинга на БНБ.

Предложената оферта трябва да съдържа и следните данни на подаващия:

Име, адрес, електронна поща, телефон за контакт.

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 31.10.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда – e-mail: info@fund13veka.bg

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за продажба следния свой собствен недвижим имот, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока цена.

Данни за имота:

Апартамент №4, със застроена площ, по документ за собственост, от 94 квадратни метра, с таван и мазе, заедно с 14,70 % идеални части от дворното място, което съгласно нотариалния акт е с площ 371 кв. м., а по скица площта е 378 кв. м.

Имотът е с административен адрес: гр. София, кв. Яворов, бул. Цариградско шосе 41 и е ситуиран на етаж 2 в пет етажна жилищна сграда.

Първоначална  цена: Не по-ниска от 193 000 (сто деветдесет и три хиляди) Евро с включено ДДС или левовата равностойност, изчислена по фиксинга на БНБ.

Предложената оферта трябва да съдържа и следните данни на подаващия:

Име, адрес, електронна поща, телефон за контакт.

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 19.10.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда – e-mail: info@fund13veka.bg

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за продажба следният свой собствен недвижим имот, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока цена.

Данни за имота:

Апартамент №4, със застроена площ, по документ за собственост, от 94 квадратни метра, с таван и мазе, заедно с 14,70 % идеални части от дворното място, което съгласно нотариалния акт е с площ 371 кв. м., а по скица площта е 378 кв. м.

Имотът е с административен адрес: гр. София, кв. Яворов, бул. Цариградско шосе 41 и е ситуиран на етаж 2 в пет етажна жилищна сграда.

Първоначална  цена: не по-ниска от 199 000 (сто деветдесет и девет хиляди) евро с включено ДДС или левовата равностойност, изчислена по фиксинга на БНБ.

Предложената оферта трябва да съдържа и следните данни на подаващия:

Име, адрес, електронна поща, телефон за контакт.

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 05.10.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда: info@fund13veka.bg

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем недвижим имот, собственост на НДФ „13 века България“, а именно: Подземен гараж №11 със застроена площ от 17,78 кв. м., при съседи: подземен гараж №70, подземен гараж№12, калкан, маневрена алея, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока наемна цена.

Имотът е ситуиран в подземно ниво на жилищна сграда с административен адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади – запад, ул. Родопски извор №60.

Наемна цена: не по-ниска от 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.

Срок за отдаване под наем: две години.

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 12.09.2022, включително, на следния адрес: гр. София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда –

e-mail: info@fund13veka.bg

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за продажба следния свой собствен недвижим имот, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий – предложена най-висока цена.

Данни за имота:

Апартамент №4, със застроена площ, по документ за собственост, от 94 квадратни метра, с таван и мазе, заедно с 14,70% идеални части от дворното място, което съгласно нотариалния акт е с площ 371 кв. м., а по скица площта е 378 кв. м.

Имотът е с административен адрес: гр. София, кв. Яворов, бул. Цариградско шосе №41 и е ситуиран на етаж 2 в пететажна жилищна сграда.

Първоначална  цена: не по-ниска от 205 000 (двеста и пет хиляди) eвро с включено ДДС или левовата равностойност, изчислена по фиксинга на БНБ.

Предложената оферта трябва да съдържа и следните данни на подаващия: име, адрес, електронна поща, телефон за контакт.

 

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 21.09.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда: info@fund13veka.bg

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем недвижим имот, собственост на НДФ „13 века България“, а именно Подземен гараж №11 със застроена площ от 17,78 кв. м., при съседи: подземен гараж №70, подземен гараж№12, калкан, маневрена алея, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока наемна цена.

Имотът е ситуиран в подземно ниво на жилищна сграда с административен адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади – запад, ул. Родопски извор №60.

Наемна цена: не по-ниска от 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.

Срок за отдаване под наем: две години.

 

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 13.06.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда –

e-mail: info@fund13veka.bg

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем посочените по-долу недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока наемна цена, както следва:

 1. Подземен гараж №26 със застроена площ от 17,15 кв. м., при съседи: от изток – гараж №73, от запад – гараж №25, от север – подземна улица, от юг – жилищен блок.
 2. Подземен гараж №29 със застроена площ от 19,28 (деветнадесет и 0,28) кв. м., при съседи: от изток – гараж №28, от запад – подземна улица, от север – подземна улица, от юг – подземна улица.

Имотите са ситуирани в подземно ниво на жилищна сграда с административен адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади – запад, ул. Родопски извор №60.

Наемна цена: не по-ниска от:

 • За Подземен гараж №26, със застроена площ от 17,15 кв. м. – 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.
 • За Подземен гараж №29, със застроена площ от 19,28 кв. м. – 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.

 

Срок за отдаване под наем: две години.

 

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 03.05.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда –

e-mail: info@fund13veka.bg.

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем посочените по-долу недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока наемна цена, както следва:

 1. Подземен гараж №4 със застроена площ от 17,78 кв. м., при съседи: подземен гараж №3, подземен гараж№5, калкан, маневрена алея.
 2. Подземен гараж №11 със застроена площ от 17,78 кв. м., при съседи: подземен гараж №70, подземен гараж№12, калкан, маневрена алея.
 3. Подземен гараж №26 със застроена площ от 17,15 кв. м., при съседи: от изток – гараж №73, от запад – гараж №25, от север – подземна улица, от юг – жилищен блок.
 4. Подземен гараж №29 със застроена площ от 19,28 (деветнадесет и 0,28) кв. м., при съседи: от изток – гараж №28, от запад – подземна улица, от север – подземна улица, от юг – подземна улица.

Имотите са ситуирани в подземно ниво на жилищна сграда с административен адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади – запад, ул. Родопски извор №60.

Наемна цена: не по-ниска от:

 • За Подземен гараж №4, със застроена площ от 17,78 кв. м. – 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.
 • За Подземен гараж №11, със застроена площ от 17,78 кв. м. – 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.
 • За Подземен гараж №26, със застроена площ от 17,15 кв. м. – 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.
 • За Подземен гараж №29, със застроена площ от 19,28 кв. м. – 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.

 

Срок за отдаване под наем: две години.

 

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 05.04.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда –

e-mail: info@fund13veka.bg