Обяви

Обяви

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание чл. 2 от Закона за независим финансов одит и чл.29 от Закон за счетоводството.

 

П О К А Н А

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОД. НА

НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“

 1. Наименование, адрес и телефон за връзка на Възложителя:

Национален дарителски фонд „13 века България“, със седалище и адрес на управление: град София, пл.“Проф. Васил Гергов“ № 1

Лице за контакт: Величка Грънчарова, главен юрисконсулт, тел.:  02 963 04 27

e-mail: v.grancharova@fund13veka.bg

 1. Предмет на поръчката:

Целта на поръчка е да бъде избран независим регистриран одитор за извършване на независим финансов одит по приложимите одиторски стандарти за финансово отчитане и в съответствие на Закона за независимия финансов одит на финансовия отчет на НДФ „13 века България“, за периода 01.01.2023  до 31.12.2023 г., в съответствие с действащото счетоводно законодателство.

Предмет: „Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 год. на  Национален дарителски фонд „13 века България

за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. и изготвяне на одиторски доклад, в съответствие с приложимите одиторски стандарти, Закон за независимия финансов одит, действащата на територията на ЕС и Република България правна рамка, касаеща извършване на одиторския ангажимент, Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители и всички останали правила, относими към възложената дейност. В одиторския доклад изпълнителят задължително изразява и мнение относно съответствието между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет за същия отчетен период. Изпълнителят има право да изизсква пълно съдействие от ръководството на  НДФ „13 века България“.

Обватът на одита следва да включва следното:

 • Достоверност на представената информация във финансовия отчет/вярно и честно представяне/, приложение и доклада за дейността на Фонда.
 • Последователност на оповестената счетоводна политика;
 • Обоснованост на текущото начисляване и достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на Фонда;
 • Ефективност на контрола от ръководството;

 

3.Изисквания към изпълнителя на поръчката. Документи:

            Всеки участник трябва да притежава исканата квалификация и опит, които да може да докаже посредством представяне на документите, изброени в настоящата процедура.

До участие в процедурата ще бъдат допуснати участници, които отговарят на следните изисквания, а именно:

3.1.Участниците трябва да са със статут на регистриран одитор по смисъла на § 1, т.36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит, вписан в регистъра на регистрираните одитори по чл.20 на Закона за независимия финансов одит – физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл. 20, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети.

3.2.Участниците трябва да бъдат правоспособни дипломирани експерт-счетоводители или специализирано одиторско предприятие, вписано в специалния регистър към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България;

3.2.1. Участникът трябва да разполага с минимум 2 (двама) служители персонал (екип от експерти), който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, в т.ч. минимум 2 (двама) регистрирани одитори със следния опит:

Регистрираният одитор, да посочи лице което да бъде посочен за отговорен одитор на ангажимента: Изисквания към Регистрирания одитор, отговорен за ангажимента – да има минимум пет години опит в областта на независимия финансов одит, както и за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е взел участие в екип, извършил най-малко три финансови одита на дружества, които са юридически лица с нестопанска цел, да е извършил или да е част от екипа по ангажимент на дружества, които са държавни предприятия, да не е извършвал повече от два пъти финансов одит на финансовите отчети на НДФ „13 века България“ през последните четири години; да е реализирал оборот през последните три години не по-малко от 150 хил. лв.;

Изисквания към втория одитор – да има минимум пет години опит в областта на независимия финансов одит, както и за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е взел участие в екип, извършил най-малко три финансови одита на дружества, които са юридически лица с нестопанска цел, да е бил част от екипа по ангажименти на дружества, които са държавни предприятия.

3.2.2.Съответствието с поставения критерий за подбор, в т.ч. минималното изискване за допустимост, се доказва, чрез представяне на:

А. удостоверения от банки;

Б. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

В. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата, заедно с документи, чрез които се доказва заявената професионална компетентност на тези лица.

3.3 Участниците трябва да имат опит при изпълнението на подобни с предмета на настоящата поръчка услуги – минимум 3 години опит в одитни услуги, считано от датата на подаване на офертата. Опитът се доказва с изготвен от участника списък на извършените ангажименти.

Под „дейности, които са сходни с предмета на поръчката“ се разбира – независими финансови одити на финансови отчети /индивидуални и/или консолидирани/ изготвени съгласно изискванията на националното законодателство, Националните счетоводни стандарти, Международните стандарти за финансово отчитане.

3.4 Участниците следва да представят заверено копие на доклад от последната проверка за контрол и качество на одиторските услуги, извършена от Комисията на публичния надзор над регистрираните одитори или от Съвета за контрол на качеството на одиторските услуги към ИДЕС.

3.5 Икономически и финансови изисквания към участниците: валидна застраховка “Професионална отговорност”, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 8 от ЗНФО.

Минимално изискване: Минималната застрахователна сума по задължителна застраховка “Професионална отговорност” за регистрирани одитори, неодитиращи предприятия от обществен интерес следва да е не по-малко от 20 000 лв. за всяко застрахователно събитие и не по-малко от 60 000 лв. за всички застрахователни събития за една година, съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗНФО.

При сключване на договор обстоятелството се доказва чрез представяне на заверено копие от валидна застрахователна полица за професионална отговорност

Изискуеми документи:

1/ Заверено копие на доклад от последната проверка за контрол и качество на одиторските услуги, извършена от Комисията на публичния надзор над регистрираните одитори или от Съвета за контрол на качеството на одиторските услуги към ИДЕС.

2/ Заверено копие на документ за данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС;

3/ Кратка биографична справка.

4/ Подробно разписано предложение за изпълнение на поръчката – работна програма, срокове, ред и начин на изпълнение и  т.н.

5/ Списък на извършените услуги, от който да е видно, че опитът в одитните услуги е най – малко 3 години, преди датата на подаване на ценовото предложение.

6/ Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата, заедно с документи, чрез които се доказва заявената професионална компетентност на тези лица.

7/ Ценово предложение, поставено в отделен запечатан и непрозрачен плик – Приложение № 2 – образец.

8/Проект на Писмо за поемане на одиторски ангажимент за одит на ГФО за 2023г.

9/Декларация, че регистрираните одитори са вписани в публичния регистър на регистрираните одитори за 2023 г. под №……….(посочва се номерът, под който одиторът е вписан,) както и че е член на Института на регистрираните експерт-счетоводители – свободен текст.

10/Административни сведения, попълнени от участника – Приложение № 1 – образец.  

Всички документи следва да бъдат заверени от представляващия участника с подпис и печат, а копия на документи – с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат.

 

4.Изисквания към офертите:

Всеки участник има право да представи само една оферта в запечатан и непрозрачен плик с наименование: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 год. на  Национален дарителски фонд „13 века България за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. и изготвяне на одиторски доклад, в съответствие с приложимите одиторски стандарти, Закон за независимия финансов одит, действащата на територията на ЕС и Република България правна рамка, касаеща извършване на одиторския ангажимент, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и всички останали правила, относими към възложената дейност“.

Офертата се предоставя срещу получаване на входящ деловоден номер. Офертата се представя с подпис (и печат) на участника. Офертата трябва да съдържа всички изискуеми документи и ценово предложение, поставено в отделен запечатан плик, със срок на валидност 30 календарни дни, считано от датата на предоставяне.

Ценовото предложение трябва да бъде за комплексно изпълнение на поръчката, като цената трябва да бъде посочена в лева, без ДДС и с включено ДДС.

Офертата се представя в сградата на Възложителя, с административен адрес: гр. София, пл. „Проф. Васил Гергов“ № 1   до 16.30 часа на 10.11.2023 г.

Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която:

– е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик;

– е постъпила с нарушена цялост;

– е постъпила след изтичане на крайния срок.

 

 1. Срок и място на изпълнение на поръчката:
  • Мястото на изпълнение на поръчката съвпада със седалището и адреса на управление на Възложителя – гр. София, пл. „Проф. Васил Гергов“ № 1.
  • Крайният срок за изпълнение на поръчката е 04.2024 г.

 

6.Критерий за възлагане и оценка на офертите:

Критерият за възлагане и оценка на офертите ще бъде „най – ниска предложена цена“.

Максимално допустима стойност на услугата е в размер на 4 000,00 /четири хиляди/ лева без ДДС.

Предложената от участника цена не трябва да надвишава посочения финансов ресурс, като тази цена е крайна и включва всички видове разходи и стойностите им на избрания изпълнител за изпълнение предмета на поръчката, включително и за методологическа помощ.

 

 1. Оценяване на офертите:

До оценка се допускат само участниците, чиито оферти съответстват на изискванията на документацията за участие в процедурата. Оферти, които не отговарят на изискванията и документацията за участие в процедурата не се оценяват. Отваряне, разглеждане и класиране на офертите ще се извърши от специално назначена със Заповед на изпълнителния директор на НДФ «13 века България» комисия.

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „най-ниска цена“ след като са изпълнени минималните изисквания посочени в настоящата процедура. 

 

 1.  Сключване на договор:

      С класирания на първо място кандидат ще бъде сключен писмен договор., след получаване, в случай, че определеният изпълнител откаже да сключи договор, възложителят може да сключи договор с класирания на второ място участник.

 

 1. Изисквания към изпълнението на поръчката:

Изпълнителят трябва да изпълни поръчката в срока, определен в настоящата покана и да гарантира безупречно качество на услугата.

 

 Приложения:

Приложение №1 Образец на Административни сведения за участника
Приложение №2 Образец на Ценово предложение

 Бисера Йосифова

…….. (п) ……….                                                                                                 

Изпълнителен директор

 

Приложение 1 и 2 образци

ОБЯВИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

 

1.

Дава под наем Офис

Площ 228,5 кв. м., етаж 1

Сградата е газифицирана

Цена – 2 415 лв. на месец.

Описание на имота:

Състои се от фоайе, девет работни помещения, коридор, кухненски бокс, стая за чистачка, помещение за архив и две санитарни помещения, Обектът представлява самостоятелно обособена част от сградата, със самостоятелен вход. Имотът е добре поддържан.

Местоположение:

Гр. София, ул. „Родопски извор“ №60

Запитвания:

Заинтересованите лица могат да отправят своите въпроси на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща

e-mail: info@fund13veka.bg.

За повече информация:

телефон 0877971503

или на: https://fund13veka.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/

 

2.

Дава под наем Офис

Площ 210 кв. м., етаж 2

Сградата е газифицирана

Цена – 2 220 лв. на месец.

Описание на имота:

Състои се от фоайе, заседателна зала, шест работни помещения, коридор, кухненски бокс, стая за чистачка, помещение за архив и две санитарни помещения. Обектът представлява самостоятелно обособена част от сградата, със самостоятелен вход. Имотът е добре поддържан.

Местоположение:

Гр. София, ул. „Родопски извор“ №60

Запитвания:

Заинтересованите лица могат да отправят своите въпроси на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща

e-mail: info@fund13veka.bg

За повече информация:

телефон 0877971503

или на: https://fund13veka.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/

 

3.

Дава под наем Апартамент

Площ – 271,49 кв. м., етаж 3,  с асансьор

Сградата е газифицирана

Цена – 1 515 лв. на месец.

Описание на имота:

Състои се от: кухня, трапезария, дневна, кабинет, три спални, две бани с тоалетна, отделна тоалетна, мокро помещение и четири тераси, както и мазе. Имотът подлежи на довършителен ремонт. Подовите настилки са на циментова замазка, стените са на гипсова шпакловка.

Местоположение:

Гр. София, ул. „Родопски извор“ №60

Запитвания:

Заинтересованите лица могат да отправят своите въпроси на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща

e-mail: info@fund13veka.bg

За повече информация:

телефон 0877971503

или на: https://fund13veka.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/

 

4.

Дава под наем Апартамент

Площ – 244,22 кв. м, етаж 8, с асансьор

Сградата е газифицирана

Цена – 1 363 лв. на месец.

Описание на имота:

Състои се от: кухня, трапезария, дневна, кабинет, две спални, две бани с тоалетна, отделна тоалетна, мокро помещение и две тераси, както и мазе. Имотът подлежи на довършителен ремонт. Подовите настилки са на циментова замазка, стените са на гипсова шпакловка.

Местоположение:

Гр. София, ул. „Родопски извор“ №60

Запитвания:

Заинтересованите лица могат да отправят своите въпроси на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща

e-mail: info@fund13veka.bg

За повече информация:

телефон 0877971503

или на: https://fund13veka.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/

 

5.

Дава под наем Апартамент

Площ – 70.09 кв. м, етаж 6, с асансьор

Цена – 400 лв. на месец.

Описание на имота:

Състои се от входно антре, голяма стая с балкон, кухня, баня с тоалетна. Апартаментът е за ремонт.

Местоположение:

Гр. София, кв. Лозенец, ул. „Милин камък“ 14

Запитвания:

Заинтересованите лица могат да отправят своите въпроси на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща

e-mail: info@fund13veka.bg

За повече информация:

телефон 0877971503

или на: https://fund13veka.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/

 

6.

Дава под наем Апартамент №1

Площ – 146,38 кв. м, етаж 1 над партер, ТЕЦ

Цена – 3 000 лв. на месец.

Описание на имота:

Състои се от четири стаи, хол, кухня, сервизни помещения. Подови настилки-паркет, мрамор, теракота. Дограмата е дървена. Апартамента е за ремонт.

Местоположение:

Гр. София, кв. Център, ул. „Оборище“1,

Запитвания:

Заинтересованите лица могат да отправят своите въпроси на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща

e-mail: info@fund13veka.bg

За повече информация:

телефон 0877971503

или на: https://fund13veka.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/

 

7.

Дава под наем Гараж №32

Площ – 17, 78 кв. м, етаж -1, подземен

Цена – 170 лв. без ДДС на месец.

Местоположение:

Гр. София, ул. „Родопски извор“ №60

Запитвания:

Заинтересованите лица могат да отправят своите въпроси на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща

e-mail: info@fund13veka.bg

За повече информация:

телефон 0877971503

или на: https://fund13veka.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/

 

8.

Дава под наем Гараж №60

Площ – 21,02 кв. м, етаж – 1, подземен

Цена – 200 лв. без ДДС на месец.

Местоположение:

Гр. София, ул. „Родопски извор“ №60

Запитвания:

Заинтересованите лица могат да отправят своите въпроси на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща

e-mail: info@fund13veka.bg

За повече информация:

телефон 0877971503

или на: https://fund13veka.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/