Обяви

Обяви

НДФ „13 века България“ е юридическо лице със седалище София. Създаден със Закона за Националния дарителски фонд „13 века България“, Обн. ДВ. бр.12 от 9 февруари 2001 г., посл. изм. ДВ. бр.100 от 20 декември 2019 г.

НДФ „13 века България“ търси да назначи главен счетоводител на 8 (осем) часов работен ден, на срочен трудов договор – по заместване, за по-продължителен срок.

I.Основни отговорности:

 1. Организира, планира, ръководи и контролира цялостната финансово-счетоводна дейност на Фонда и разпределя задачите между служителите в счетоводството, в съответствие с разпоредбите на Закона за НДФ „13 века България“, Закона за счетоводството, НСС, данъчното и осигурителното законодателство и действащата нормативна уредба в Република България.
 2. Извършва  годишно счетоводно приключване, съставя и подписва годишния финансов отчет за одитиращото дружество и отчета за дейността на фонда за НСИ.
 3. Анализира резултатите от счетоводните операции и записвания и организира инвентаризацията на активите и пасивите на Фонда.
 4. Осигурява и контролира пълното и точно отчитане на паричните средства и отразява своевременно движението им в счетоводните документи.
 5. Проверява и подписва банкови и касови документи, счетоводни отчети и др., съгласно нормативните изисквания.
 6. Подготвя документи и справки, във връзка с дейността на външни контролни органи при възложени проверки, нормативни ревизии, годишни финансови одити, съобразно изискваните срокове.
 7. Отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в Закона за счетоводството ред.
 8. Участва в изготвянето на становища, критерии, прогнози, вътрешно-нормативни документи и годишния план за работата на Фонда, включително подготвя доклади и справки за Управителния съвет на Фонда.
 9. Организира аналитичното проследяване и контрола върху средствата по целевите дарителски партиди.
 10. Работа с електронен подпис.
 11. Добро познаване на счетоводните стандарти, данъчното и трудово законодателство, а в процеса на работа – на всички вътрешно-нормативни документи, утвърдени от УС на Фонда.

II.Изисквания:

Образование – висше икономическо, степен магистър, „Счетоводство и контрол“, „Счетоводна отчетност“, „Финанси“.

Работата със счетоводен софтуер Конто и Рефлекс е с предимство.

Компютърна грамотност – Microsoft Office; Excel, Internet.

Минимум 10 години трудов стаж като главен счетоводител или оперативен счетоводител.

Умения за работа в екип, отговорност, инициативност, комуникативност, лоялност.

 

Моля изпращайте Вашите кандидатури на имейл: info@fund13veka.bg

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем недвижим имот, собственост на НДФ „13 века България“, а именно Апартамент №1, находящ се в гр. София, ул. „Оборище“ №1, във вход Б, на първи надпартерен (втори надземен) етаж, със застроена площ на апартамента по документи за собственост от 146.38 кв. м., състоящ се от 4 стаи, хол, кухня и сервизни помещения, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока наемна цена.

Наемна цена: не по-ниска от 1 500 (хиляда и петстотин) евро, с включено ДДС.

Срок за отдаване под наем: две години.

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 21.12.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда – e-mail: info@fund13veka.bg

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за продажба следния свой собствен недвижим имот, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока цена.

Данни за имота:

Апартамент №4, със застроена площ, по документ за собственост, от 94 квадратни метра, с таван и мазе, заедно с 14,70 % идеални части от дворното място, което съгласно нотариалния акт е с площ 371 кв. м., а по скица площта е 378 кв. м.

Имотът е с административен адрес: гр. София, кв. Яворов, бул. Цариградско шосе 41 и е ситуиран на етаж 2 в пет етажна жилищна сграда.

Първоначална  цена: Не по-ниска от 193 000 (сто деветдесет и три хиляди) Евро с включено ДДС или левовата равностойност, изчислена по фиксинга на БНБ.

Предложената оферта трябва да съдържа и следните данни на подаващия:

Име, адрес, електронна поща, телефон за контакт.

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 31.10.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда – e-mail: info@fund13veka.bg

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за продажба следния свой собствен недвижим имот, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока цена.

Данни за имота:

Апартамент №4, със застроена площ, по документ за собственост, от 94 квадратни метра, с таван и мазе, заедно с 14,70 % идеални части от дворното място, което съгласно нотариалния акт е с площ 371 кв. м., а по скица площта е 378 кв. м.

Имотът е с административен адрес: гр. София, кв. Яворов, бул. Цариградско шосе 41 и е ситуиран на етаж 2 в пет етажна жилищна сграда.

Първоначална  цена: Не по-ниска от 193 000 (сто деветдесет и три хиляди) Евро с включено ДДС или левовата равностойност, изчислена по фиксинга на БНБ.

Предложената оферта трябва да съдържа и следните данни на подаващия:

Име, адрес, електронна поща, телефон за контакт.

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 19.10.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда – e-mail: info@fund13veka.bg

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за продажба следният свой собствен недвижим имот, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока цена.

Данни за имота:

Апартамент №4, със застроена площ, по документ за собственост, от 94 квадратни метра, с таван и мазе, заедно с 14,70 % идеални части от дворното място, което съгласно нотариалния акт е с площ 371 кв. м., а по скица площта е 378 кв. м.

Имотът е с административен адрес: гр. София, кв. Яворов, бул. Цариградско шосе 41 и е ситуиран на етаж 2 в пет етажна жилищна сграда.

Първоначална  цена: не по-ниска от 199 000 (сто деветдесет и девет хиляди) евро с включено ДДС или левовата равностойност, изчислена по фиксинга на БНБ.

Предложената оферта трябва да съдържа и следните данни на подаващия:

Име, адрес, електронна поща, телефон за контакт.

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 05.10.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда: info@fund13veka.bg

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем недвижим имот, собственост на НДФ „13 века България“, а именно: Подземен гараж №11 със застроена площ от 17,78 кв. м., при съседи: подземен гараж №70, подземен гараж№12, калкан, маневрена алея, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока наемна цена.

Имотът е ситуиран в подземно ниво на жилищна сграда с административен адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади – запад, ул. Родопски извор №60.

Наемна цена: не по-ниска от 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.

Срок за отдаване под наем: две години.

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 12.09.2022, включително, на следния адрес: гр. София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда –

e-mail: info@fund13veka.bg

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за продажба следния свой собствен недвижим имот, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий – предложена най-висока цена.

Данни за имота:

Апартамент №4, със застроена площ, по документ за собственост, от 94 квадратни метра, с таван и мазе, заедно с 14,70% идеални части от дворното място, което съгласно нотариалния акт е с площ 371 кв. м., а по скица площта е 378 кв. м.

Имотът е с административен адрес: гр. София, кв. Яворов, бул. Цариградско шосе №41 и е ситуиран на етаж 2 в пететажна жилищна сграда.

Първоначална  цена: не по-ниска от 205 000 (двеста и пет хиляди) eвро с включено ДДС или левовата равностойност, изчислена по фиксинга на БНБ.

Предложената оферта трябва да съдържа и следните данни на подаващия: име, адрес, електронна поща, телефон за контакт.

 

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 09.09.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда: info@fund13veka.bg

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем недвижим имот, собственост на НДФ „13 века България“, а именно Подземен гараж №11 със застроена площ от 17,78 кв. м., при съседи: подземен гараж №70, подземен гараж№12, калкан, маневрена алея, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока наемна цена.

Имотът е ситуиран в подземно ниво на жилищна сграда с административен адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади – запад, ул. Родопски извор №60.

Наемна цена: не по-ниска от 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.

Срок за отдаване под наем: две години.

 

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 13.06.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда –

e-mail: info@fund13veka.bg

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем посочените по-долу недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока наемна цена, както следва:

 1. Подземен гараж №26 със застроена площ от 17,15 кв. м., при съседи: от изток – гараж №73, от запад – гараж №25, от север – подземна улица, от юг – жилищен блок.
 2. Подземен гараж №29 със застроена площ от 19,28 (деветнадесет и 0,28) кв. м., при съседи: от изток – гараж №28, от запад – подземна улица, от север – подземна улица, от юг – подземна улица.

Имотите са ситуирани в подземно ниво на жилищна сграда с административен адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади – запад, ул. Родопски извор №60.

Наемна цена: не по-ниска от:

 • За Подземен гараж №26, със застроена площ от 17,15 кв. м. – 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.
 • За Подземен гараж №29, със застроена площ от 19,28 кв. м. – 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.

 

Срок за отдаване под наем: две години.

 

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 03.05.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда –

e-mail: info@fund13veka.bg.

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем посочените по-долу недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока наемна цена, както следва:

 1. Подземен гараж №4 със застроена площ от 17,78 кв. м., при съседи: подземен гараж №3, подземен гараж№5, калкан, маневрена алея.
 2. Подземен гараж №11 със застроена площ от 17,78 кв. м., при съседи: подземен гараж №70, подземен гараж№12, калкан, маневрена алея.
 3. Подземен гараж №26 със застроена площ от 17,15 кв. м., при съседи: от изток – гараж №73, от запад – гараж №25, от север – подземна улица, от юг – жилищен блок.
 4. Подземен гараж №29 със застроена площ от 19,28 (деветнадесет и 0,28) кв. м., при съседи: от изток – гараж №28, от запад – подземна улица, от север – подземна улица, от юг – подземна улица.

Имотите са ситуирани в подземно ниво на жилищна сграда с административен адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади – запад, ул. Родопски извор №60.

Наемна цена: не по-ниска от:

 • За Подземен гараж №4, със застроена площ от 17,78 кв. м. – 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.
 • За Подземен гараж №11, със застроена площ от 17,78 кв. м. – 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.
 • За Подземен гараж №26, със застроена площ от 17,15 кв. м. – 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.
 • За Подземен гараж №29, със застроена площ от 19,28 кв. м. – 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.

 

Срок за отдаване под наем: две години.

 

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 05.04.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда –

e-mail: info@fund13veka.bg

Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.