Националният дарителски фонд „13 века България“ пуска през 2021 нов сайт за дарителски кампании КауЗа БГ в подкрепа на обществено значими каузи в областта на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери. Целта е да се даде възможност на юридически и физически лица да предлагат инициативи в обществена полза, които след одобрение от Управителния съвет на Фонда, да бъдат представяни и реализирани като дарителски кампании на сайта.

 

КауЗа БГ ще функционира съгласно утвърдени Правила за набиране, регистриране и предоставяне на парични дарения, постъпили чрез дарителски сайт в НДФ „13 века България“, Общи условия за предлагане и одобрение на дарителски кампании и Общи условия за дарителите и даренията. Предложение за създаване на дарителска кампания на сайта ще се прави чрез попълване и изпращане на електронно заявление. Фондът осигурява възможност на дарителите да правят парични дарения онлайн чрез електронна платежна система (PayPal) и по банков път. След приключване на съответната кампания в обществена полза и сключване на писмен договор с получателя, набраните парични средства ще се превеждат съобразно волята на дарителите. Всеки получател на дарение от приключила кампания ще дължи отчет за целевото разходване на предоставените средства, чийто срок се уговаря в договора. Фондът ще изисква необходимите документи за установяване произхода на паричните дарения. При поискване от дарителя НДФ „13 века България“ ще издава документ, удостоверяващ полученото дарение, а след приключване на кампанията ще бъде изготвян и публикуван на видно място в сайта цялостен отчет за набраните парични средства.

 

КауЗа БГ ще включва и блог, в който изтъкнати учени, преподаватели и хора на изкуството ще споделят свои размисли за ролята и значението на дарителството и дейността на Фонда.

 

Правилата за набиране, регистриране и предоставяне на парични дарения, постъпили чрез дарителски сайт в НДФ „13 века България“ можете да видите тук: Правила за набиране на дарения чрез КауЗа БГ

 

Общите условия за предлагане и одобрение на дарителски кампании чрез дарителския сайт на НДФ „13 века България“ можете да видите тук: Общи условия_Предложи кауза

 

Тук прочете Документи, необходими за разглеждане и одобрение на дарителска кампания 

 

Всеки, който желае да предложи своя кауза, която да бъде разгледана и одобрена за публикуване на дарителския сайт КауЗа БГ, може да изтегли и попълни електронно заявление тук: Заявление КауЗа БГ

 

Общите условия за дарителите и даренията можете да видите тук: Общи условия за даритлите и дарнията

 

Вътрешните правила на Национален дарителски фонд „13 века България“ за мерките за защита на личните данни можете да видите тук Вътрешните правила на Национален дарителски фонд „13 века България“ за мерките за защита на личните данни

 

Договор за провеждане на дарителска кампания може да изтеглите тук: Договор за провеждане на кампания