НДФ „13 века България“ подкрепя печатни издания на държавните и общински музеи и галерии в България 2021

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на тема „НДФ 13 века България“ подкрепя печатни издания на държавните и общински музеи и галерии в България“. Темата ще даде възможност на различни музеи и галерии да реализират свои издателски проекти в областта на изследването и популяризирането на българското културно наследство.

 

Общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомагани кандидатстващите проекти от Фонда е левовата равностойност на разходите за труд за отпечатване на изданието според актуална оферта от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

 

Общ бюджет на сесията: 22 000 лв.

 

Допустимост:

 • Кандидати – държавни и общински музеи и галерии на територията на България, когато предметът им на дейност съвпада с целите и дейностите, възложени на Фонда със Закона за НДФ „13 века България“

 

Недопустимост на проектите:

 • Не се разглеждат проекти, подадени от физически лица, еднолични търговци и търговски дружества.
 • Не се разглеждат проекти на кандидати, получили подкрепа от Фонда по друг проект в рамките на календарната година.
 • Не се разглеждат проекти на кандидати, получили подкрепа и неизпълнили задълженията си по предходни договори, сключени с НДФ „13 века България“.
 • Проекти с липсващи и/или непълни документи;
 • Проекти, постъпили след срока за кандидатстване;
 • Проекти, които противоречат на закона, нарушават човешките права или подбуждат към дискриминация;
 • Проекти, които вече са реализирани и са приключили;
 • Проекти, които ще бъдат реализирани за срок по-дълъг от 18 месеца, считано от датата на постъпване на заявлението;
 • За разходи за дейност, която не е свързана пряко с целта на кандидатстващия проект;
 • За разходи по кандидатстващия проект за дейност, която е свързана с политически партии, включително партийни мероприятия с участието на представители на политически партии.

 

За участие в сесията кандидатстващите подават следните документи:

 • Заявление за подпомагане на проект – утвърден образец на хартиен носител или утвърден образец в електронен вид чрез електронна кореспонденция, заедно с всички посочени приложения към него.
 • Актуална оферта от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ за отпечатване на предложеното издание, с разписани по пера суми, необходими за труд и материали за отпечатване. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 60 дни от датата на подаване на заявлението за подпомагане на проект по настоящия член.
 • Декларация за осигурено собствено финансиране на проекта в размер на сумите, необходими за материали за отпечатване.

 

Посочените по-горе документи и допълнителни приложения, се изпращат:

на хартиен носител, за които важи датата на пощенското клеймо до 31.05.2021 г., включително, на адрес:

Национален дарителски фонд „13 века България“

пл. „Проф. Васил Геров“ 1

1421 София

България

или чрез електронна кореспонденция, като Заявлението за подпомагане на  полиграфически проект, актуалната оферта от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ и Декларацията се подават в сканиран вид по утвърдения образец, заедно с всички посочени приложения към него, с подпис и печат на е-мейл адрес: sesia@fund13veka.bg  до 17.00 ч. на 31.05.2021 г.

 

За допълнителна информация

тел.: 02 963 04 27

e-mail: sesia@fund13veka.bg

 

Документи

Категория
Тематични сесии